Cyngor am ddiogelwch

Gwneud eich profiad o fynd ar-lein mor ddiogel â phosibl

Mae cyfathrebu a thrafodion electronig yn rhan allweddol o fusnes Cyllid a Thollau EM (CThEM). Fodd bynnag, gall y manteision a gynigir gan drafodion ar-lein hefyd olygu bod perygl o dwyll - unigolion yn hawlio eu bod yn rhywun arall er mwyn twyllo, ac yn cael gwybodaeth nad oes hawl ganddynt ei chael.

Mae CThEM, fel y gwna pob darparwr gwasanaethau ar-lein, wedi ei ymrwymo i gynnal eich diogelwch - ond mae angen i chi fod yn wyliadwrus.

Mae CThEM yn monitro systemau a chofnodion cwsmeriaid yn barhaus er mwyn gwarchod yn erbyn gweithgareddau twyllodrus. Mae’r dulliau a ddefnyddir gan dwyllwyr i gael yr wybodaeth maent yn awyddus i’w chael yn newid yn gyson, felly mae CThEM yn darparu diweddariadau rheolaidd ynglŷn â’r mathau o dwyll y mae’n ymwybodol ohonynt. Mae’r perygl mwyaf yn ymwneud â dwyn hunaniaeth neu fanylion cyrchu.

Dylech wneud popeth o fewn eich gallu i wneud yn siŵr fod y dynodwyr a’r cyfrineiriau a ddefnyddiwch wrth gyrchu systemau CThEM yn cael eu cadw’n ddiogel a’u diweddaru’n rheolaidd. Ni ddylech ddatgelu eich Dynodydd Defnyddiwr (ID) a’ch cyfrinair er mwyn mynd ar-lein i unrhyw un. Dylech hysbysu CThEM ar unwaith os ydych yn ymwybodol o unrhyw weithgaredd amheus.

Sut i amddiffyn eich hun ar-lein

Cyfrinair a manylion mewngofnodi

Cadwch eich cyfrinair a’ch manylion mewngofnodi yn ddiogel, a sicrhewch eu bod yn cael eu newid yn rheolaidd. Peidiwch â’u hysgrifennu ar bapur neu ddweud beth ydynt wrth unrhyw un, gan gynnwys staff CThEM neu eich cyfrifydd neu gynghorydd treth.

E-byst diwahoddiad

Byddwch yn ddrwgdybus o unrhyw e-byst diwahoddiad, hyd yn oed os ydynt yn ymddangos fel petaent o ffynhonnell y gallwch ymddiried ynddi. Ni fydd CThEM byth yn anfon hysbysiadau sy’n sôn am ad-daliad treth drwy e-bost, nac yn gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth bersonol - neu ynglŷn â thalu - trwy e-bost.

Os ydych yn amau p’un a yw unrhyw e-bost a gewch oddi wrth CThEM yn un dilys ai peidio dylech ei anfon at y cyfeiriad isod.

gwasanaeth.cymraeg@hmrc.gsi.gov.uk

Meddalwedd gwrth firws

Gwnewch yn siŵr fod gan eich cyfrifiadur feddalwedd gwrth firws a gwrth ysbïwedd, a’i fod yn cael ei ddiweddaru’n gyson er mwyn gwirio cynnwys y ffeiliau ar eich cyfrifiadur yn erbyn yr wybodaeth y mae’n ei chadw ynghylch firysau y gwyddys amdanynt.

Mur gwarchod personol a rhwydwaith diwifr diogel

Gwnewch yn siŵr fod gan unrhyw gyfrifiadur sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd amddiffyniad mur gwarchod priodol i rwystro unrhyw gysylltiadau sydd heb eu hawdurdodi. Os ydych yn defnyddio rhwydwaith diwifr, dylech sicrhau ei fod yn ddiogel.

Mwy o wybodaeth am rwydweithiau diwifr diogel (yn agor ffenestr newydd)

Diweddarwch eich porwr gwe

Defnyddiwch fersiwn diweddaraf y porwr gwe o’ch dewis. Gallai hyn leihau eich siawns o ddioddef twyll ar-lein, trwy arddangos negeseuon i’ch rhybuddio.

Cadwch eich system weithredu yn gyfoes

Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho ac yn gosod diweddariadau’n rheolaidd.

Gwybodaeth sensitif

Peidiwch byth â nodi gwybodaeth sensitif megis manylion cyfrif, PIN neu gyfrineiriau trwy gysylltiad gwefan o fewn e-bost.

Gwefannau diogel

Sicrhewch fod gwefannau yn ddiogel - edrychwch am y rhagddodiad 'https' a symbol o glo clap sydd wedi ei gloi neu symbol o allwedd heb ei thorri. Gwiriwch ddilysrwydd gwefan ddiogel trwy glicio ddwywaith ar y symbol.

Os ydych yn amau, chwiliwch am olau

Cysylltwch â pherchennog y wefan ar rif ffôn y gwyddoch amdano neu a wireddwyd trwy ddull annibynnol. Mae CThEM yn darparu diweddariadau rheolaidd am gynlluniau twyll y maent yn ymwybodol ohonynt (gweler y cysylltiad isod).

Enghreifftiau o e-byst twyllo

Mae’r perygl mwyaf yn ymwneud â dwyn hunaniaeth neu fanylion banc. Gwnewch bopeth y gallwch i sicrhau bod y dynodwyr a’r cyfrineiriau a ddefnyddiwch wrth gyrchu systemau CThEM yn cael eu cadw’n ddiogel a’u diweddaru’n rheolaidd.

Atodiadau ac e-byst

Byddwch yn wyliadwrus o atodiadau ac e-byst - hyd yn oed os ydynt yn ymddangos yn ddiniwed - gallent gynnwys firws a gynlluniwyd i ddwyn gwybodaeth bersonol.

Gwefannau ffug

Teipiwch gyfeiriad llawn gwefannau diogel i mewn i’ch porwr, yn hytrach na chwilio amdano - mae hyn yn gymorth i osgoi cael eich camgyfeirio i wefan ffug.

Rhagor o gysylltiadau defnyddiol

Gwybodaeth am ddiogelwch i asiantau

Brig